Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Jan 07 2021 5413 Thông tin đến cổ đông Admin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH)  

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty hạ …

Jun 14, 2022 69 Đại hội cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ ph…

Jun 02, 2022 124 Đại hội cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

May 31, 2022 152 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

May 17, 2022 193 Báo cáo tài chính

Danh sách cổ đông tính đến thời điểm 07…

May 07, 2022 235 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường…

May 07, 2022 360 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 07, 2022 348 Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường…

May 07, 2022 221 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

Apr 27, 2022 255 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Dec 30, 2021 686 Báo cáo tài chính

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Nov 01, 2021 703 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Oct 19, 2021 43360 Đại hội cổ đông

Điều chỉnh Nội dung báo cáo của HĐQT Côn…

Oct 18, 2021 965 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời …

Oct 18, 2021 578 Đại hội cổ đông

Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên…

May 24, 2021 886 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021

May 17, 2021 1117 Đại hội cổ đông