Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

Jan 07 2021 3318 Thông tin đến cổ đông Admin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH)  

Quan hệ cổ đông

Lịch sử phát triển

THÔNG BÁO TỚI CỔ ĐÔNG

Chụp ảnh lưu niệm ra mắt Ban chấp hành C…

Dec 16, 2022 104 Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư…

Dec 16, 2022 94 Tin tức - Sự kiện

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đô…

Dec 15, 2022 146 Đại hội cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ ph…

Dec 15, 2022 118 Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên…

Dec 15, 2022 114 Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông…

Dec 15, 2022 128 Đại hội cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …

Sep 19, 2022 378 Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết …

Dec 30, 2021 383 Báo cáo tài chính

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng …

Nov 01, 2021 470 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

Oct 19, 2021 18979 Đại hội cổ đông

Điều chỉnh Nội dung báo cáo của HĐQT Côn…

Oct 18, 2021 420 Đại hội cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời …

Oct 18, 2021 389 Đại hội cổ đông

Biên bản họp HĐQT về việc tạm hoãn phiên…

May 24, 2021 652 Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2021

May 17, 2021 726 Đại hội cổ đông

Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thư…

May 06, 2021 60035 Đại hội cổ đông

Danh sách cổ đông tính đến thời điểm ngà…

May 06, 2021 752264 Đại hội cổ đông