Điều chỉnh Nội dung báo cáo của HĐQT Công ty - phần Kế hoạch doanh thu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Written by  Oct 18, 2021
Last modified on Monday, 01 November 2021 11:15
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn