Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Written by  Oct 19, 2021
Last modified on Thursday, 21 October 2021 08:21
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn