Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

Written by  Jun 13, 2023
Last modified on Monday, 19 June 2023 07:51
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn