Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội.

Written by  May 22, 2024
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn