QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP VÀ THÀNH LẬP BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Written by  Apr 26, 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP VÀ THÀNH LẬP BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Last modified on Monday, 13 May 2019 07:31
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn