Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Written by  Jul 04, 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chia sẻ cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Last modified on Thursday, 04 July 2019 04:40
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn