Thông tin đến cổ đông

Thông tin đến cổ đông (9)

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chia sẻ cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP VÀ THÀNH LẬP BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019