Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà Nội (Sửa đổi lần thứ…
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Điều chỉnh Nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng mục tiêu SXKD năm…
Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.
1. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường…