1. Bìa tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 1.1. Chương trình Đại hội đồng cổ…
Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư xây…
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Ban hành các tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ…
Danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 27/05/2024.