1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
1. Quy chế tại Đại hội. 2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và…
Danh sách cổ đông chốt ngày 05.06.2023.
Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.