Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung lần…
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Nước sạch Hà…
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
Danh sách cổ đông tính đến thời điểm 07/05/2022.
1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 2. Quy chế làm việc tại Đại…
1. Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.